Home » Publications

Publications

2024

H. Q. Ye, Y. N. Zhang, T. Le, H. Q. Yuan, and M. Smidman,Inverse melting and intertwined orders in PrCuSb2Phys. Rev. B 109, 104414 (2024)

Yanan Zhang, Dajun Su, Yanen Huang, Zhaoyang Shan, Hualei Sun, Mengwu Huo, Kaixin Ye, Jiawen Zhang, Zihan Yang, Yongkang Xu, Yi Su, Rui Li, Michael Smidman, Meng Wang, Lin Jiao & Huiqiu Yuan,High-temperature superconductivity with zero resistance and strange-metal behaviour in La3Ni2O7−δ,Nature Physics 24,4622(2024)

Dongting Zhang, Zhongchen Xu, Tian Le, Chufan Chen, Ge Ye, Fengrui Shi, Shuaishuai Luo, Youguo Shi, and Xin Lu,Multigap-wave superconductivity emerging in the 1T′ phase of MoTe2 under hydrostatic pressurePhys. Rev. B 109, 144506 (2024)

X. Y. Zheng, D. T. Adroja, B. Chevalier, Z. Y. Shan, A. D. Hillier, H. Q. Yuan, and M. Smidman,Inelastic neutron scattering and muon spin relaxation investigations of the deuterated Kondo lattices CeNiSnDXPhys. Rev. B 109, 064401 (2024)

Ge Ye, Mengwei Xie, Chufan Chen, Yanan Zhang, Dongting Zhang, Xin Ma, Xiangyu Zeng, Fanghang Yu, Yi Liu, Xiaozhi Wang, Guanghan Cao, Xiaofeng Xu, Xianhui Chen, Huiqiu Yuan, Chao Cao, and Xin Lu,Distinct pressure evolution of superconductivity and charge density wave in kagome superconductor CsV3Sb5 thin flakes,Phys. Rev. B 109, 054501 (2024)

Saizheng Cao, Xin Ma, Dongsheng Yuan, Zhen Tao, Xiang Chen, Yu He, Patrick N. Valdivia, Shan Wu, Hang Su, Wei Tian, Adam A. Aczel, Yaohua Liu, Xiaoping Wang, Zhijun Xu, Huiqiu Yuan, Edith Bourret-Courchesne, Chao Cao, Xingye Lu, Robert Birgeneau, and Yu Song,Superstructures and magnetic order in heavily Cu-substituted (Fe1-xCux)1+yTe,Phys. Rev. B 109, 045142 (2024)


2023

Saizheng Cao, Chenchao Xu, Hiroshi Fukui, Taishun Manjo, Ying Dong, Ming Shi, Yang Liu, Chao Cao* and Yu Song*,Competing charge-density wave instabilities in the kagome metal ScV6Sn6,Nature Communications 14, 7671  (2023) 

Michael Smidman, Oliver Stockert, Emilian M. Nica, Yang Liu, Huiqiu Yuan, Qimiao Si, and Frank Steglich,Unconventional fully-gapped superconductivity in the heavy-fermion metal CeCu2Si2,Rev. Mod. Phys. 95, 031002(2023)

Yu Song*, Shan Wu, Xiang Chen, Yu He, Hiroshi Uchiyama, Baizhuo Li, Saizheng Cao, Jiayu Guo, Guanghan Cao, and Robert Birgeneau,Phonon softening and slowing-down of charge density wave fluctuations in  BaNi2As2,Phys. Rev. B 107, L041113 (2023)

Y. N. Zhang, D. J. Su, Z. Y. Shan, Z. H. Yang, J. W. Zhang, R. Li, M. Smidman, and H. Q. Yuan,Superconductivity of cerium at quasihydrostatic pressure up to 54 GPa,Phys. Rev. B 108, 094502(2023)

Peng Li, Huiqing Ye, Yong Hu, Yuan Fang, Zhiguang Xiao, Zhongzheng Wu, Zhaoyang Shan, Ravi P. Singh, Geetha Balakrishnan, Dawei Shen, Yi-feng Yang, Chao Cao, Nicholas C. Plumb, Michael Smidman*, Ming Shi, Johann Kroha, Huiqiu Yuan*, Frank Steglich, and Yang Liu*, Photoemission signature of the competition between magnetic order and Kondo effect in CeCoGe3, Phys. Rev. B 107, L201104 (2023)

Shuaishuai Luo, Yongkang Xu, Feng Du, Lin Yang, Yuxin Chen, Chao Cao, Yu Song, and Huiqiu Yuan,Colossal magnetoresistance and topological phase transition in  EuZn2As2,Phys. Rev. B 108, 205140(2023)

Xuelei Sui, Jianfeng Wang, Chao Chen, Xiang Ding, Ke-Jin Zhou, Chao Cao*, Liang Qiao, Haiqing Lin, and Bing Huang,Hole doping dependent electronic instability and electron-phonon coupling in infinite-layer nickelatesPhys. Rev. B 107, 075159 (2023)

Xiaobo He, Yuke Li, Hai Zeng, Zengwei Zhu, Shiyong Tan, Yongjun Zhang, Chao Cao* & Yongkang Luo*, Pressure-tuning domain-wall chirality in noncentrosymmetric magnetic Weyl semimetal CeAlGe, Science China Physics, Mechanics & Astronomy volume 66, 237011 (2023)

Yuxin Chen, Yongjun Zhang, Rui Li, Hang Su, Zhaoyang Shan, Michael Smidman*, and Huiqiu Yuan*, Multiple magnetic phases and magnetization plateaus in TbRh6Ge4, Phys. Rev. B 107, 094414 (2023)

Dongting Zhang, Chufan Chen, Lichang Yin, Yan’En Huang, Fengrui Shi, Yi Liu, Xiaofeng Xu, Huiqiu Yuan & Xin Lu*, Superconducting gap evolution of kagome metal CsV3Sb5 under pressure, Science China Physics, Mechanics & Astronomy volume 66, 227411 (2023)

 

2022

Y. E. Huang, F. Wu, A. Wang, Y. Chen, L. Jiao, M. Smidman and H. Q. Yuan*, Pressure Evolution of the Magnetism and Fermi Surface of YbPtBi Probed by a Tunnel Diode Oscillator Based Method, Chinese Physics Letters 39, 097101 (2022)

Hang Su, Feng Du, Rui Li, Shuaishuai Luo, Yuxuan Chen, Jiyong Liu, Ye Chen, Chao Cao, Michael Smidman*, and Huiqiu Yuan*, Structural phase transitions and superconductivity in the Heusler intermetallics XPd2Sn(X= Ti, Zr, Hf), Phys. Rev. B 106, 134517 (2022)

Dongting Zhang, Chufan Chen, Dayu Yan, Youguo Shi and Xin Lu*, Fully-gapped superconductivity in single crystalline NbC and TaC probed by point-contact spectroscopy, Supercond. Sci. Technol. 35 125004 (2022)

Y. J. Zhang, Z. Y. Nie, R. Li, Y. C. Li, D. L. Yang, B. Shen, Y. Chen, F. Du, S. S. Luo, H. Su, R. Shi, S. Y. Wang, M. Nicklas, F. Steglich, M. Smidman*, and H. Q. Yuan*, Suppression of ferromagnetism and influence of disorder in silicon-substituted  CeRh6Ge4, Phys. Rev. B 106, 054409 (2022)

Hang Su, Feng Du, Shuaishuai Luo, Zhiyong Nie, Rui Li, Wu Xie, Bin Shen, Yunfeng Wang, An Wang, Toshiro Takabatake, Chao Cao, Michael Smidman* & Huiqiu Yuan*, La4TX (T = Ru, Rh, Ir; X = Al, In): A family of noncentrosymmetric superconductors with tunable antisymmetric spin-orbit coupling, Science China Materials 87 (2022)

H. Q. Ye, T. Le, H. Su, Y. N. Zhang, S. S. Luo, M. J. Gutmann, H. Q. Yuan, and M. Smidman*, Magnetic properties of the layered heavy-fermion antiferromagnet  CePdGa6, Phys. Rev. B 105, 014405 (2022)

Yuan Fang, Huali Zhang, Ding Wang, Guowei Yang, Yi Wu, Peng Li, Zhiguang Xiao, Tianyun Lin, Hao Zheng, Xiao-Long Li, Huan-Hua Wang, Fanny Rodolakis, Yu Song, Yilin Wang, Chao Cao, and Yang Liu*, Quasiparticle characteristics of the weakly ferromagnetic Hund metal MnSi, Phys. Rev. B 106, L161112 (2022)

Rohit Kumar*, Shuai-Shuai Luo, Feng Du, Hang Su, Jiawen Zhang, Chao Cao and H Q Yuan*, Superconductivity in non-centrosymmetric ZrNiAl and HfRhSn-type compounds, J. Phys.: Condens. Matter 34, 435701 (2022)

W. Xie, F. Du, X. Y. Zheng, H. Su, Z. Y. Nie, B. Q. Liu, Y. H. Xia, T. Shang, C. Cao, M. Smidman*, T. Takabatake, and H. Q. Yuan*,Semimetallic Kondo lattice behavior in YbPdAs with a distorted kagome structure,Phys. Rev. B 106, 075132 (2022)

Zhaoyang Shan, Pabitra K. Biswas*, Sudeep K. Ghosh*, T. Tula, Adrian D. Hillier, Devashibhai Adroja, Stephen Cottrell, Guang-Han Cao, Yi Liu, Xiaofeng Xu, Yu Song, Huiqiu Yuan, and Michael Smidman*, Muon spin relaxation study of the layered kagome superconductor CsV3Sb5, Phys. Rev. Research 4, 033145 (2022)

Feng Du, Rui Li, Shuaishuai Luo, Yu Gong, Yanchun Li, Sheng Jiang, Brenden R. Ortiz, Yi Liu, Xiaofeng Xu, Stephen D. Wilson, Chao Cao, Yu Song*, and Huiqiu Yuan*, Superconductivity modulated by structural phase transitions in pressurized vanadium-based kagome metals, Phys. Rev. B 106, 024516 (2022)

Feng Du, Lin Yang, Zhiyong Nie, Ninghua Wu, Yong Li, Shuaishuai Luo, Ye Chen, Dajun Su, Michael Smidman, Youguo Shi, Chao Cao, Frank Steglich, Yu Song* & Huiqiu Yuan *, Consecutive topological phase transitions and colossal magnetoresistance in a magnetic topological semimetal, npj Quantum Materials 7, 65 (2022)

Feng Du,Shuaishuai Luo, Rui Li, Brenden R. Ortiz, Ye Chen, Stephen D. Wilson, Yu Song and Huiqiu Yuan, Evolution of superconductivity and charge order in pressurized RbV3Sb5, Chinese Phys. B 31, 017404 (2022)

Tian Shang, Sudeep K. Ghosh, Michael Smidman, Dariusz Jakub Gawryluk, Christopher Baines, An Wang, Wu Xie, Ye Chen, Mukkattu O. Ajeesh, Michael Nicklas, Ekaterina Pomjakushina, Marisa Medarde, Ming Shi, James F. Annett, Huiqiu Yuan, Jorge Quintanilla & Toni Shiroka, Spin-triplet superconductivity in Weyl nodal-line semimetals, npj Quantum Materials 7 (2022)

Feng Du, Lin Yang, Zhiyong Nie, Ninghua Wu, Yong Li, Shuaishuai Luo, Ye Chen, Dajun Su, Michael Smidman, Youguo Shi, Chao Cao, Frank Steglich, Yu Song and Huiqiu Yuan, Consecutive topological phase transitions and colossal magnetoresistance in a magnetic topological semimetal, npj Quantum Materials (2022)

Z. Y. Nie, J. W. Shu, A. Wang, H. Su, W. Y. Duan, A. D. Hillier, D. T. Adroja, P. K. Biswas, T. Takabatake, M. Smidman, and H. Q. Yuan, Nodeless superconductivity in noncentrosymmetric LaRhSn, Phys. Rev. B 105, 134523 (2022)

Tian Le*, Liqiang Che, Qi Huang, K. Huang, Zhaofeng Ding, Lei Shu*, and Xin Lu*, Fermi surface gapping in the hidden order state of PrFe4P12 by point-contact spectroscopy, Science China: Physics, Mechanics & Astronomy 65, 237412 (2022)

Weiyin Duan, Zhiyong Nie, Dayu Yan, Hang Su, Yuxin Chen, Ye Chen, Youguo Shi, Yu Song and Huiqiu Yuan*, Nodeless superconductivity in topologically nontrivial materials HfRuP and ZrRuAs, J. Phys.: Condens. Matter 34, 455601 (2022)

H. Q. Ye, T. Le, H. Su, Y. N. Zhang, S. S. Luo, M. J. Gutmann, H. Q. Yuan, and M. Smidman, Magnetic properties of the layered heavy-fermion antiferromagnet CePdGa6, Phys. Rev. B 105, 014405 (2022)

 

2021

W. Xie, S. S. Luo, H. Su, X. Y. Zheng, Z. Y. Nie, M. Smidman, T. Takabatake, and H. Q. Yuan, Complex magnetic phase diagram in noncentrosymmetric EuPtAs, Phys. Rev. B 104, 174425 (2021).

H. Su, Z.Y. Nie, F. Du, S.S. Luo, A. Wang, Y.J. Zhang, Y. Chen, P.K. Biswas, D.T. Adroja, C. Cao, M. Smidman, H.Q. Yuan, Fully gapped superconductivity with preserved time-reversal symmetry in noncentrosymmetric LaPdIn, Phys. Rev. B. 104, 024505 (2021).

H. Su, T. Shang, F. Du, C. F. Chen, H. Q. Ye, X. Lu, C. Cao, M. Smidman, and H. Q. Yuan, NbReSi: A noncentrosymetric superconductor with large upper critical field, Phys. Rev. Materials 5, 114802(2021)

Yang Liu*, Uncovering the perculiar 4f electrons in heavy fermions, Sci. China. Phys. Mech. Astron. 64, 127431 (2021).

Yi Wu, Wenhao Zhang, Yuan Fang, Shuai Lu, Li Wang, Peng Li, Zhongzheng Wu, Zhiguang Xiao, Chao Cao, Xiaoxiong Wang, Fang-Sen Li, Yi Yin*, Tai-Chang Chiang, and Yang Liu*, Interfacial electron-phonon coupling and quantum confinement in ultrathin Yb films on graphite, Phys. Rev. B 104, L161402 (2021).

P. Li, B. Lv, Y. Fang, W. Guo, Z. Wu, Y. Wu, C.-M. Cheng, D. Shen, Y. Nie, L. Petaccia, C. Cao*, Z.-A. Xu*, and Y. Liu*, Charge density wave and weak Kondo effect in a Dirac semimetal CeSbTe, Sci. China. Phys. Mech. Astron. 64, 237412 (2021).

Y. Li, Y. Wu, C. Xu, N. Liu, J. Ma, B. Lv, G. Yao, Y. Liu, H. Bai, X. Yang, L. Qiao, M. Li, L. Li, H. Xing, Y. Huang, J. Ma, M. Shi, C. Cao*, Y. Liu*, C. Liu, J. Jia, and Z.-A. Xu*, Anisotropic gapping of topological Weyl rings in the charge-density-wave superconductor InxTaSe2, Sci. Bul. 66, 243 (2021).

Tian Le, Qikai Ye, Chufan Chen, Lichang Yin, Dongting Zhang, Xiaozhi Wang, Xin Lu, Erasable superconductivity in topological insulator Bi2Se3 induced by voltage pulse, Advanced

Quantum Technologies 4, 2100067 (2021)

Lichang Yin, Dongting Zhang, Chufan Chen, Ge Ye, Fanghang Yu, Brenden R. Ortiz, Shuaishuai Luo, Weiyin Duan, Hang Su,  Jianjun Ying, Stephen D. Wilson, Xianhui Chen,  Huiqiu Yuan, Yu Song, and Xin Lu, Strain-sensitive superconductivity in the kagome metals KV3Sb5 and CsV3Sb5 probed by point-contact spectroscopy, Phys. Rev. B 104, 174507 (2021).

W. Duan, Z. Nie, S. Luo, F. Yu, B. R. Ortiz, L. Yin, H. Su, F. Du, A. Wang, Y. Chen, X. Lu, J. Ying, S. D. Wilson, X. Chen, Y. Song, and H. Yuan, Nodeless superconductivity in the kagome metal CsV3Sb5, Sci. China-Phys. Mech. Astron. 64, 107462 (2021), Phys. Rev. Lett. 126, 216406 (2021).

Jia-Cheng Xu, Hang Su, Rohit Kumar, Shuai-Shuai Luo, Zhi-Yong Nie, An Wang, Feng Du, Rui Li, Michael Smidman and Hui-Qiu Yuan, Ce-Site Dilution in the Ferromagnetic Kondo Lattice CeRh6Ge4, Chinese Phys. Lett. 38, 087101 (2021).

Zhongzheng Wu, Yuan Fang, Hang Su, Wu Xie, Peng Li, Yi Wu, Yaobo Huang, Dawei Shen, Balasubramanian Thiagarajan, Johan Adell, Chao Cao, Huiqiu Yuan, Frank Steglich, and Yang Liu, Revealing the Heavy Quasiparticles in the Heavy-Fermion Superconductor CeCu2Si2, Phys. Rev. Lett. 127, 067002 (2021).

An Wang, Feng Du, Yongjun Zhang, David Graf, Bin Shen, Ye Chen, Yang Liu, Michael Smidman , Chao Cao, Frank Steglich, HuiqiuYuan, Localized 4f-electrons in the quantum critical heavy fermion ferromagnet CeRh6Ge4, Science Bulletin 66 (2021).

Feng Du, Shuaishuai Luo, Brenden R. Ortiz , Ye Chen, Weiyin Duan, Dongting Zhang, Xin Lu, Stephen D. Wilson, Yu Song, and Huiqiu Yuan, Pressure-induced double superconducting domes and charge instability in the kagome metal KV3Sb5, Phys. Rev. B 103, L220504 (2021).

Dongting Zhang, Tian Le, Baijiang Lv, Lichang Yin, Chufan Chen, Zhiyong Nie, Dajun Su, Huiqiu Yuan, Zhu-An Xu, and Xin Lu, Full superconducting gap and type-I to type-II superconductivity transition in

single crystalline NbGe2, Phys. Rev. B 103, 214508 (2021).

Yi Wu, Yongjun Zhang, Feng Du, Bin Shen, Hao Zheng, Yuan Fang, Michael Smidman, Chao Cao, Frank Steglich, Huiqiu Yuan, Jonathan D. Denlinger, and Yang Liu,Anisotropic c−f Hybridization in the Ferromagnetic Quantum Critical Metal CeRh6Ge4, Phys. Rev. Lett. 126, 216406 (2021).

Yi Wu, Yuan Fang, Peng Li, Zhiguang Xiao, Hao Zheng, Huiqiu Yuan, Chao Cao,Yi-feng Yang & Yang Liu,Bandwidth-control orbital-selective delocalization of 4f electrons in epitaxial Ce films,NATURE

COMMUNICATIONS Vol. 12, No: 2520 (2021).

Lichang Yin, Liqiang Che, Tian Le, Ye Chen, Yongjun Zhang, Hanoh Lee, D. Gnida, J. D.

Thompson, D. Kaczorowski, Xin Lu, Point-contact spectroscopy of heavy fermion

superconductors Ce2PdIn8 and Ce3PdIn11 in comparison with CeCoIn5, J. Phys.: Condens.

Matter 33, 205603 (2021)

Yuan Fang, Ding Wang, Peng Li, Hang Su, Tian Le, Yi Wu, Guo-Wei Yang, Hua-Li Zhang, Zhi-Guang Xiao, Yan-Qiu Sun, Si-Yuan Hong, Yan-Wu Xie, Huan-Hua Wang, Chao Cao, Xin Lu, Hui-Qiu Yuan and

Yang Liu, Growth, electronic structure and superconductivity of ultrathin epitaxial CoSi2 films, J. Phys.: Condens. Matter 33, 155501 (2021).

Z. Y. Nie, L. C. Yin, A. Thamizhavel, A. Wang, B. Shen, L. Q. Che, F. Du, Z. Hossain, M. Smidman, X. Lu, and H. Q. Yuan, Nodeless superconductivity in the charge density wave superconductor LaPt2Si2, Phys. Rev. B 103, 014515 (2021).

Sudeep Kumar Ghosh, Michael Smidman∗, Tian Shang, James F Annett, Adrian D Hillier, Jorge Quintanilla and Huiqiu Yuan, Recent progress on superconductors with time-reversal symmetry breaking, J. Phys.: Condens. Matter 33, 033001 (2021).

A. Wang, Z. Y. Nie, F. Du, G. M. Pang, N. Kase, J. Akimitsu, Y. Chen, M. J. Gutmann, D. T. Adroja, R. S. Perry, C. Cao, M. Smidman, and H. Q. Yuan, Nodeless superconductivity in Lu5−xRh6Sn18+x with broken time reversal symmetry, Phys. Rev. B 103, 024503 (2021).

Yu Song, Weiyi Wang, Chongde Cao, Zahra Yamani, Yuanji Xu, Yutao Sheng, Wolfgang Löser, Yiming Qiu, Yi-feng Yang, Robert J. Birgeneau, Pengcheng Dai, High-energy magnetic excitations from heavy quasiparticles in CeCu2Si2, npj Quantum Mater. 6, 60 (2021)

 

2020

F. Du, H. Su, S. S. Luo, B. Shen, Z. Y. Nie, L. C. Yin, Y. Chen, R. Li, M. Smidman, and H. Q. Yuan,Interplay between charge density wave order and superconductivity inLaAuSb2under pressure,Phys. Rev. B102, 144510(2020).

W. Xie, Y. Wu, F. Du, A. Wang, H. Su, Y. Chen, Z.Y. Nie, S.K. Mo, M. Smidman, C. Cao, Y. Liu, T. Takabatake, H.Q. Yuan,Magnetotransport and electronic structure of the antiferromagnetic semimetal YbAs, Phys. Rev. B. 101 (2020).

B. Shen, F. Du, R. Li, A. Thamizhavel, M. Smidman, Z.Y. Nie, S.S. Luo, T. Le, Z. Hossain, H.Q. Yuan,Evolution of charge density wave order and superconductivity under pressure in LaPt2Si2, Phys. Rev. B. 101 (2020).

Y.P. Liu, Y.J. Zhang, J.J. Dong, H. Lee, Z.X. Wei, W.L. Zhang, C.Y. Chen, H.Q. Yuan, Y.F. Yang, J. Qi,Hybridization Dynamics in CeCoIn5 Revealed by Ultrafast Optical Spectroscopy, Phys. Rev. Lett. 124 (2020).

J. Chen, A. Wang, G. Pang, H. Su, Y. Chen, H. Yuan,Nodeless superconductivity in  β −  PdBi 2, Phys. Rev. B. 101 (2020).

Bin Shen, Yongjun Zhang, Yashar Komijani, Michael Nicklas, Robert Borth, An Wang, Ye Chen, Zhiyong Nie, Rui Li, Xin Lu, Hanoh Lee, Michael Smidman, Frank Steglich, Piers Coleman and Huiqiu Yuan,Strange metal behavior in a pure ferromagnetic Kondo lattice, Nature 579, 51-55 (2020).

Wu Xie, PeiRan Zhang, Bin Shen, WenBing Jiang, GuiMing Pang, Tian Shang, Chao Cao, Michael Smidman1, and HuiQiu Yuan,CaPtAs: A new noncentrosymmetric superconductor,Sci. China Phys. Mech.Astron. 63: 237412 (2020).

Peiran Zhang, Huiqiu Yuan, and Chao Cao, Electron-phonon coupling and nontrivial band topology in noncentrosymmetric superconductors LaNiSi, LaPtSi, and LaPtGe, Phys. Rev. B101, 245145(2020).

T. Shang, M. Smidman, A. Wang, L.-J. Chang, C. Baines, M. K. Lee, Z. Y. Nie, G. M. Pang, W. Xie, W. B. Jiang, M. Shi, M. Medarde, T. Shiroka, and H. Q. Yuan,Simultaneous Nodal Superconductivity and Time-Reversal Symmetry Breaking in the Noncentrosymmetric Superconductor CaPtAs,Phys. Rev. Lett.124, 207001(2020).

Y. J. Zhang, B. Shen, F. Du, Y. Chen, J. Y. Liu, Hanoh Lee, M. Smidman, H. Q. Yuan,Structural and magnetic properties of antiferromagnetic Ce2IrGa12, Phys. Rev. B 101, 024421(2020).

2019

M. Smidman, C. Ritter, D. T. Adroja, S. Rayaprol, T. Basu, E. V. Sampathkumaran, and A. D. Hillier, Magnetic order in Nd2PdSi3 investigated using neutron scattering and muon spin relaxation, Phys. Rev. B. 100, 134423 (2019).

T. Shang, A. Amon, D. Kasinathan, W. Xie, M. Bobnar, Y. Chen, A. Wang, M. Shi, M. Medarde, H.Q. Yuan, T. Shiroka, EnhancedTcand multiband superconductivity in the fully-gapped ReBe22superconductor, New J. Phys. 21 073034(2019).

F. Wu, C. Guo, M. Smidman, J. Zhang, Y. Chen, J. Singleton, H. Yuan, Anomalous quantum oscillations and evidence for a non-trivial Berry phase in SmSb, Npj Quantum Mater. 4 20(2019).

P. Li, Z. Wu, F. Wu, C. Guo, Y. Liu, H. Liu, Z. Sun, M. Shi, F. Rodolakis, J.L. McChesney, C. Cao, H. Yuan, F. Steglich, Y. Liu, Large Fermi surface expansion through anisotropic mixing of conduction and  f  electrons in the semimetallic Kondo lattice CeBi, Phys. Rev. B. 100 155110 (2019) .

Tian Le, Lichang Yin, Zili Feng, Qihuang, Liqiang Che, Jie Li, Youguo Shi, and Xin Lu,Single full gap with mixed type-I and type-II superconductivity on surface of the type II Dirac semimetal PdTe2 by point-contact spectroscopy, Phys. Rev. B99, 180504(R) (2019)

Liqiang Che, Tian Le, Qi Huang, Lichang Yin, Ye Chen, Xiaohui Yang, Zhu-An Xu, and Xin Lu,Point-contact Andreev reflection spectroscopy on the misfit phase superconductors (PbSe)1.12(TaSe2) doped with Cl or Br,Phys. Rev. B99, 024512 (2019)

Qi Huang, Tian Le, Liqiang Che, Lichang Yin, Jie Li, Jinhu Yang, Minghu Fang and Xin Lu,A single full gap in noncentrosymmetric superconductor Re6HF by point-contact spectroscopy,Materials Research Express6, 016001 (2019)

F. Wu, C. Y. Guo, Y. Chen, H. Su, A. Wang, M. Smidman and H. Q. Yuan,Magnetic field induced antiferromagnetic tricritical points in Ce2Sb and Ce2Bi, Phys. Rev. B 99, 064419 (2019).

Z. Z. Wu,F. Wu, P. Li,C. Y. Guo, Y. Liu, Z. Sun, C.-M. Cheng, T.-C. Chiang. C. Cao, H. Q. Yuan and Y. Liu,Probing the origin of extreme magnetoresistance in Pr/Sm mono-antimonides/bismuthides, Phys. Rev. B 99, 035158 (2019).

L. Jiao, M. Smidman, Y. Kohama, Z. S. Wang, D. Graf, Z. F. Weng, Y. J. Zhang, A, Matsuo, E. D. Bauer, H. Lee, S. Kirchner, J. Singleton, K. Kindo, J. Wosnitza, F. Steglich, J. D. Thompson and H. Q. Yuan,Enhancement of the effective mass at high magnetic fields in CeRhIn5, Phys. Rev. B 99, 045127 (2019).

M. Smidman, B. Shen, C. Y. Guo, L. Jiao, X.Lu and H. Q. Yuan,Heavy fermions in high magnetic fields, Chinese Phys.B 28 017106 (2019).

2018

M. Smidman, O. Stockert, J. Arndt, G. M. Pang, L. Jiao, H. Q. Yuan, H. A. Vieyra, S. Kitagawa, K. Ishida, K. Fujiwara, T. C. Kobayashi, E. Schuberth, M. Tippmann, L. Steinke, S. Lausberg, A. Steppke, M. Brando, H. Pfau, U. Stockert, P. Sun, S. Friedemann, S. Wirth, C. Krellner, S. Kirchner, E. M. Nica, R. Yu, Q. Si and F. Steglich,Interplay between unconventional superconductivity and heavy-fermion quantum criticality: CeCu2Si2 versus YbRh2Si2, Philosophical Magazine, 98:32, 2930-2963 (2018).

C. Y. Guo, F. Wu, Z. Z. Wu, M. Smidman, C. Cao, A. Bostwick, C. Jozwiak, E. Rotenberg, Y. Liu, F. Steglich and H. Q. Yuan,Evidence for Weyl fermions in a canonical heavy-fermion semimetal YbPtBi, Nature CommunicationsVol. 9, No: 4622(2018)

C. Y. Guo, F. Wu, M. Smidman and H. Q. Yuan,Sample dependence studies of the Kondo Weyl semimetal YbPtBi, AIP Advances8, 101336 (2018).

C. Y. Guo, M. Smidman, B. Shen, W. Wu, F. K. Lin, X. L. Han, Y. Chen, F. Wu, Y. F. Wang, W. B. Jiang, X. Lu, J. P. Hu, J. L. Luo, and H. Q. Yuan,Evidence for triplet superconductivity near an antiferromagnetic instability in CrAs, Phys. Rev. B98, 024520(2018).

Q. Liu, B. Shen, M. Smidman, R. Li, Z. Y. Nie, X. Y.  Xiao, Y. Chen, H. Lee and H. Q. Yuan,Structural and magnetic properties of CeZnAl3 single crystals, Sci. China Phys. Mech. Astron. 61: 77411 (2018).

G. M. Pang, Z. Y. Nie, A. Wang, D. Singh, W. Xie, W. B. Jiang, Y. Chen, R. P. Singh, M. Smidman and H. Q. Yuan,Fully gapped superconductivity in single crystals of noncentrosymmetric Re6Zr with broken time-reversal symmetry, Phys. Rev. B 97, 224506 (2018).

G. M. Pang, M. Smidman, J. L. Zhang, L Jiao, Z. F Weng, E. M. Nica, Y. Chen, W. B. Jiang, Y. J. Zhang, W. Xie, H. S. Jeevana, H. Lee, P. Gegenwart, F. Steglich, Q. Si and H. Q. Yuan,Fully gapped d-wave superconductivity in CeCu2Si2, pnas.1720291115 (2018).

X. B. Xia,B. Shen,M. Smidman,Y. Chen,H. Lee andH. Q. Yuan,Tuning the Heavy Fermion State of CeFeGe3 by Ru Doping, CHIN.PHYS.LETT. Vol.35, No.6, 067102(2018).

G. M. Pang, M. Smidman, W. H. Jiao, L. Jiao, Z. F. Weng, W. B. Jiang, C. Y. Guo, Y. Chen, G. H. Cao and H. Q. Yuan,Evidence for nodal superconductivity in a layered compound Ta4Pd3Te16, J. Phys.: Condens. Matter 30 055701(2018).

2017

 

F. Wu, C. Y. Guo, M. Smidman, J. L. Zhang, and H. Q. Yuan,Largemagnetoresistance and Fermi surface topology of PrSb,Phys. Rev. B96, 125122 (2017).

C. Y. Guo, C. Cao, M. Smidman, F. Wu, Y. J. Zhang, F. Steglich, F. C. and H. Q. Yuan,Possible Weyl fermions in the magnetic Kondo system CeSb,npj Quantum Materials, Vol.2, No.39 (2017).

Q. Y. Chen, D. F. Xu, X. H. Niu, J. Jiang, R. Peng, H. C. Xu, C. H. P. Wen, Z. F. Ding, K. Huang, L. Shu, Y. J. Zhang, H. Lee, V. N. Strocov, M. Shi, F. Bisti, T. Schmitt, Y. B. Huang, P. Dudin, X. C. Lai, Stefan Kirchner, H. Q. Yuan, and D. L. Feng, Direct observation of how the heavy fermion state develops in CeCoIn5, submitted and arXiv:1610.06724 (2017).

M. Smidman, G. M. Pang, H. X. Zhou, N. Z. Wang, W. Xie, Z. F. Weng, Y. Chen, X. L. Dong, X. H. Chen, Z. X. Zhao, and H. Q. Yuan,Probing the superconducting gap structure of(Li1−xFex)OHFeSe,Phys. Rev. B96, 014504 (2017).

Z. F. Weng, M. Smidman, G. M. Pang, O. Prakash, Y. Chen, Y. J. Zhang, S. Ramakrishnan, and H. Q. Yuan,Nodeless superconductivity and the peak effect in the quasiskutteruditesLu3Os4Ge13andY3Ru4Ge13,Phys. Rev. B95, 184501 (2017).

J. Brand, P. Ribeiro, N. Néel, Stefan Kirchner and J. Kröger, Impact of atomic-scale contact geometry on Andreev reflection, Phys. Rev. Lett. 118, 107001 (2017).

Enrique Muñoz, Farzaneh Zamani, Lukas Merker, Theo A. Costi, & Stefan Kirchner,The renormalized SPT approach to the Anderson model in and out of equilibrium, J. Phys.: Conf. Ser., 807,092001 (2017).

M. Smidman, M. B. Salamon, H. Q. Yuan* and D. F. Agterberg*,Superconductivity and spin–orbit coupling in non-centrosymmetric materials: a review,Rep. Prog. Phys. 80, 036501 (2017).

2016

Z.F. Weng, M. Smidman, L. Jiao, X. Lu, H.Q. Yuan*,Multiple quantum phase transitions and superconductivity in Ce-based heavy fermions, Reports on Progress in Physics, 79,094503(2016).

Z.F. Weng, J.L. Zhang, M. Smidman, T. Shang, J. Quintanilla, J.F. Annett, M. Nicklas, G.M. Pang, L. Jiao, W.B. Jiang, Y. Chen, F. Steglich, H.Q. Yuan*,Two-Gap Superconductivity in LaNiGa2 with Nonunitary Triplet Pairing and Even Parity Gap Symmetry, Phys. Rev. Lett., 117, 146403(2016).

A. E. Antipov, Y. Javanmard, P. Ribeiro, S.Kirchner, Interaction-Tuned Anderson versus Mott Localization, Phys. Rev. Lett. 117, 146601, 28 Sep 2016

T. Cichorek, L. Bochenek, M. Schmidt, R. Niewa, A. Czulucki, G. Auffermann, Frank Steglich, R. Kniep,& Stefan Kirchner, Two-channel Kondo physics due to As vacancies in the layered compound ZrAs1.58Se0.39, Phys. Rev. Lett.  117, 106601 (2016).

F. Zamani, P. Ribeiro, S. Kirchner, The functional integral formulation of the Schrieffer–Wolff transformation, New Journal Of Physics, Vol. 18, 22 June 2016

J. Santos, P. Ribeiro,& Stefan Kirchner, The distribution of work performed on a NIS junction, New J. Phys.  18, 023007 (2016).

F. Zamani, P. Ribeiro, S. Kirchner,Non-linear quantum critical dynamics and fluctuations-dissipation ratios far from equilibrium, J. Magn. Magn. Mater,Vol. 400, pp. 7–12, 15 Feb 2016

S. Paschen, S. Friedemann, S. Wirth, F. Steglich, S. Kirchner, Q. Si,Kondo destruction in heavy fermion quantum criticality and the photoemission spectrum of YbRh2Si2, J. Magn. Magn. Mater, Vol. 400, pp. 17–22, 15 Feb 2016

G. M. Pang, M. Smidman, W. B. Jiang, Y. G. Shi, J. K. Bao, Z. T. Tang, Z. F. Weng, Y. F. Wang, L. Jiao, J. L. Zhang, J. L. Luo, G. H. Cao, H. Q. Yuan,Penetration depth measurements of K2Cr3As3and Rb2Cr3As3, J. Magn. Magn. Mater, Vol. 400, pp. 84–87, 15 Feb 2016

G. M. Pang, M. Smidman, L. X. Zhao, Y. F. Wang, Z. F. Weng, L. Q. Che, Y. Chen, X. Lu, G. F. Chen, and H. Q. Yuan,Nodeless superconductivity in noncentrosymmetric PbTaSe2single crystals, Phys. Rev. B 93, 060506(R), 5 Feb 2016

E. Schuberth, M. Tippmann, L. Steinke, S. Lausberg, A. Steppke, M. Brando, C. Krellner, C. Geibel , R.Yu, Q. M. Si, F. Steglich,Emergence of superconductivity in the canonical heavy-electron metal YbRh2Si2, Science, Vol. 351, pp. 485-488, 29 Jan 2016

 

2015

J. L. Zhang, G. M. Pang, L. Jiao, M. Nicklas, Y. Chen, Z. F. Weng, M. Smidman, W. Schnelle, A. Leithe-Jasper, A. Maisuradze, C. Baines, R. Khasanov, A. Amato, F. Steglich, R. Gumeniuk, and H. Q. Yuan, Weak interband-coupling superconductivity in the filled skutterudite LaPt4Ge12, Phys. Rev. B 92, 220503, 15 Dec 2015

W. B. Jiang, L. Yang, C. Y. Guo, Z. Hu, J. M. Lee, M. Smidman, Y. F. Wang, T. Shang,Z. W. Cheng, F. Gao, H. Ishii, K. D. Tsuei, Y. F. Liao, X. Lu, L. H. Tjeng, J. M. Chen, H. Q. Yuan, Crossover from a heavy fermion to intermediate valence state in noncentrosymmetric Yb2Ni12(P,As)7,Scientific Report 5, 17608, 02 Dec 2015

P. Ribeiro, F. Zamani, and S. Kirchner, Steady-State Dynamics and Effective Temperature for a Model of Quantum Criticality in an Open System, Phys. Rev. Lett. 115, 220602, 25 Nov 2015

T. Stollenwerk and J. Kroha, Theory of Curie temperature enhancement in electron-doped EuO, Phys. Rev. B 92, 205119, 17 Nov 2015

Y. K. Luo, F. Ronning, N. Wakeham, X. Lu, T. Park, Z.-A. Xu, and J. D. Thompson, Pressure-tuned quantum criticality in the antiferromagnetic Kondo semimetal CeNi2−δAs2, Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, Vol. 112, pp. 13520-13524, 3 Nov 2015

L.W. Duan, S. H. D. Braak and Q.H. Chen,Solution of the two-mode quantum Rabi model using extended squeezed states, EPL, Vol. 112, No. 3, Nov 2015

D. T. Adroja, A. Bhattacharyya, M. Telling, Yu. Feng, M. Smidman, B. Pan, J. Zhao, A. D. Hillier, F. L. Pratt, and A. M. Strydom, Superconducting ground state of quasi-one-dimensional K2Cr3As3investigated using μSR measurements, Phys. Rev. B 92, 134505, 8 Oct 2015

S. Felicetti, J. S. Pedernales, I. L. Egusquiza, G. Romero, L. Lamata, D. Braak, and E. Solano,Spectral collapse via two-phonon interactions in trapped ions,Phys. Rev. A 92, 033817, 11 Sep. 2015

Xiaofeng Xu, W H Jiao, N Zhou, Y Guo, Y K Li, Jianhui Dai, Z Q Lin, Y J Liu, Zengwei Zhu, Xin Lu, Quasi-linear magnetoresistance and the violation of Kohler’s rule in the quasi-one-dimensional Ta4Pd3Te16superconductor, J. Phys.: Condens. Matter, Vol. 27, No. 33, 26 Aug 2015

B.P. Zhang, P. Lu, H.N. Liu, L. Jiao, Z.Y. Ye, M. Jaime, F.F. Balakirev, H.Q. Yuan, HZ Wu, W. Pan, and Y. Zhan, Quantum Oscillations in a Two-Dimensional Electron Gas at the Rocksalt/Zincblende Interface of PbTe/CdTe (111) Heterostructures, Nano Letters, Vol. 15, pp. 4381-4386, Jul 2015

C. Y. Guo, Y. Chen, M. Smidman, S. A. Chen, W. B. Jiang, H. F. Zhai, Y. F. Wang, G. H. Cao, J. M. Chen, X. Lu, and H. Q. Yuan, Evidence for two distinct superconducting phases in EuBiS2F under pressure, Phys. Rev. B 91, 214512, 18 June 2015

G. M. Pang, M. Smidman, W. B. Jiang, J. K. Bao, Z. F. Weng, Y. F. Wang, L. Jiao, J. L. Zhang, G. H. Cao, and H. Q. Yuan, Evidence for nodal superconductivity in quasi-one-dimensional K2Cr3As3, Phys. Rev. B 91, 220502(R), 15 June 2015

L. Jiao, Z.F. Weng, J.Z. Liu, J.L. Zhang, G.M. Pang, C.Y. Guo, F. Gao,X.Y. Zhu, H.H. Wen and H. Q. Yuan,Evidence for nodeless superconductivity in NdO1−xFxBiS2(x = 0.3 and 0.5) single crystals, J. Phys.: Condens. Matter, Vol. 27, No. 22, 19 May 2015

Y. Chen, W. B. Jiang, C. Y. Guo, F. Ronning, E. D. Bauer, Tuson Park, H. Q. Yuan, Z. Fisk, J. D. Thompson, and Xin Lu, Reemergent Superconductivity and Avoided Quantum Criticality in Cd-Doped CeIrIn5under Pressure, Phys. Rev. Lett. 114, 146403, 9 Apr. 2015

T. Shang, Y. H. Chen, F. Ronning, N. Cornell, J. D. Thompson, A. Zakhidov, M. B. Salamon, and H. Q. Yuan, Magnetocrystalline anisotropic effect in GdCo1−xFexAsO(x=0,0.05), Phys. Rev. B 91, 125106, 2 Mar. 2015

O. Janka, T. Shang, R.E. Baumbach, E. D. Bauer, J. D. Thompson and S. M. Kauzlarich, Structure and Magnetic Properties of Ce3(Ni/Al/Ga)11—A New Phase with the La3Al11Structure Type, Crystals, Vol. 5, pp. 1-8, Mar. 2015

L. Jiao, Y. Chen, Y. Kohama, D. Graf, E. D. Bauer, J. Singleton, J.X. Zhu, Z.F. Weng, G.M. Pang, T. Shang, J.L Zhang, H.O. Lee, T. Park, M. Jaime, J. D. Thompson, F. Steglich, Q.M. Si, and H. Q. Yuan, Fermi surface reconstruction and multiple quantum phase transitions in the antiferromagnet CeRhIn5, Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, Vol. 112, pp. 673-678,  20 Jan. 2015

J.L. Zhang, L. Jiao, G.M. Pang, H. Q. Yuan, Order parameters of non-centrosymmetric superconductors,  Acta Physica Sinica, Vol. 64, pp. 217403-1-217403-14, 18 June 2015

2014

W. B. Jiang, C. Y. Guo, Z. F. Weng, Y. F. Wang, Y. H. Chen, Y. Chen, G. M. Pang, T. Shang, X. Lu and H. Q. Yuan,Superconductivity and structural distortion in BaPt2As2, J. Phys.: Condens. Matter, Vol. 27, No. 2, 8 Dec. 2014

M. Fogelström, M. J. Graf, V. A. Sidorov, X. Lu, E. D. Bauer, and J. D. Thompson, Two-channel point-contact tunneling theory of superconductors, Phys. Rev. B 90, 104512, 17 Sept. 2014

H.F. Zhai, Z.T. Tang, H. Jiang, K. Xu, K. Zhang, P. Zhang, J.K. Bao, Y.L. Sun, W.H. Jiao, I. Nowik, I. Felner, Y.K. Li, X.F. Xu, Q. Tao, C.M. Feng, Z.A. Xu, and G.H. Cao, Possible charge-density wave, superconductivity, and f-electron valence instability in EuBiS2F, Phys. Rev. B 90, 064518, 29 Aug. 2014

L. Jiao, J. L. Zhang, Y. Chen, Z. F. Weng, Y. M. Shao, J. Y. Feng, X. Lu, B. Joshi, A. Thamizhavel, S. Ramakrishnan, and H. Q. Yuan, Anisotropic superconductivity in noncentrosymmetric BiPd, Phys. Rev. B 89, 060507(R), 28 Feb. 2014

S. Seo, X. Lu, J.X. Zhu, R. R. Urbano, N. Curro, E. D. Bauer, V. A. Sidorov, L. D. Pham, T. Park, Z. Fisk & J. D. Thompson,Disorder in quantum critical superconductors, Nature Physics, Vol. 10, 2014, pp. 120-125

T. Shang, Y. H. Chen, W. B. Jiang, Y. Chen, L. Jiao, J. L. Zhang, Z. F. Weng, X. Lu and H. Q. Yuan, Tunable magnetic orders in CePd2As2−xPx, J. Phys.: Condens. Matter, Vol. 6, No. 4, 20 Dec. 2014

R. E. Baumbach, K. Gofryk, F. Ronning, Z. F. Weng, J. L. Zhang, X. Lu, E. D. Bauer, J. D. Thompson, and H. Q. Yuan, CeIrIn5: Superconductivity on a magnetic instability,T. Shang, Phys. Rev. B 89, 041101(R),3 Jan. 2014

W.H. Jiao, H.F. Zhai, J.K. Bao, Y.K. Luo, Q. Tao, C.M. Feng, Z.A. Xu and G.H Cao, Anomalous critical fields and the absence of Meissner state in Eu(Fe0.88Ir0.12)2As2crystals, New Journal Of Physics, Vol. 15, 1 Nov. 2014

 

2013

J. Chen, L. Jiao, J. L. Zhang, Y. Chen, L. Yang, M. Nicklas, F. Steglich, and H. Q. Yuan, BCS-like superconductivity in the noncentrosymmetric compounds NbxRe1−x(0.13≤x≤0.38), Phys. Rev. B 88, 144510, 21 October 2013

L. Jiao, Z.F. Weng, X. Y. Tang, L.K. Guo, T. Shang, L. Yang, H. Q. Yuan,Y. Y. Wu, Z. C. Xia, Anisotropic in-plane resistivity and magnetoresistance of the detwinned BaFe2As2, Journal of the Korean Physical Society, August 2013, Volume 63, Issue 3, pp 453-455

J. Chen, L. Jiao, J. L. Zhang, Y. Chen, L. Yang, H. Q. Yuan, A study of London penetration depth for the non-centrosymmetric superconductor LaNiC2, Journal of the Korean Physical Society, August 2013, Volume 63, Issue 3, pp 463-465

V. A. Sidorov, Xin Lu, T. Park, Hanoh Lee, P. H. Tobash, R. E. Baumbach, F. Ronning, E. D. Bauer, and J. D. Thompson, Pressure phase diagram and quantum criticality of CePt2In7single crystals,Phys. Rev. B 88, 020503(R), 12 July 2013

T. Shang, L. Jiao, J. Dai, H. Q. Yuan, F. F. Balakirev, W. Z. Hu, N. L. Wang,Robust magnetic order of Ce 4f-electrons coexisting with superconductivity in CeFeAsO1−xFx, Journal of the Korean Physical Society, June 2013, Volume 62, Issue 12, pp 2001-2003

J. Chen, L. Jiao, J. L. Zhang, Y. Chen, L. Yang, M. Nicklas, F. Steglich and H. Q. Yuan, Evidence for two-gap superconductivity in the non-centrosymmetric compound LaNiC2,  New Journal of Physics,Volume 15, May 2013

H.F. Zhai, W.H. Jiao, Y.L. Sun, J.K. Bao, H. Jiang, X.J. Yang, Z.T. Tang, Q. Tao, X.F. Xu, Y.K. Li, C. Cao, J.H. Dai, Z.A. Xu, and G.H. Cao, Superconductivity, charge- or spin-density wave, and metal-nonmetal transition in BaTi2(Sb1−xBix)2O, Phys. Rev. B 87, 100502(R), 8 March 2013

T. Shang, L. Yang, Y. Chen, N. Cornell, F. Ronning, J. L. Zhang, L. Jiao, Y. H. Chen, J. Chen, A. Howard, J. Dai, J. D. Thompson, A. Zakhidov, M. B. Salamon, and H. Q. Yuan, Tunable interplay between 3d and 4f electrons in Co-doped iron pnictides ,Phys. Rev. B 87, 075148, 28 February 2013

J. L. Zhang, Y. Chen, L. Jiao, R. Gumeniuk, M. Nicklas, Y. H. Chen, L. Yang, B. H. Fu, W. Schnelle, H. Rosner, A. Leithe-Jasper, Y. Grin, F. Steglich, and H. Q. Yuan, Multiband superconductivity in PrPt4Ge12single crystals, Phys. Rev. B 87, 064502, 5 February 2013

 
 
 
 


Subscribe!